FastCollect

Управление на вземания, чрез изкупуване и извън-съдебно събиране. Ние се занимаваме с всякакви изкупувания, но най-вече изгодни. Ако ще изкупуваме, ще плащаме веднага каквото трябва. Без да губим излишно време.

За нас

Fast Collect специализира в управление на вземания, чрез изкупуване и извън-съдебно събиране. Целта ни е клиентите и от двете страни – фирми предоставящи кредити и техните клиенти да намерят пресечната точка на интересите им, без да се стига до скъпи и бавни и за двете страни съдебни процедури и последващо осребряване на задълженията посредством съдебни изпълнители.

Аутсорсинг на събиране на вземания

Представлява възлагане на процеса по събиране на задълженията от страна на кредитора. Можем да действаме както от името и за сметка на кредитора, като поемаме цялата комуникация с длъжниците до уреждане на задълженията им, така и от наше име, според предпочитанията на конкретния ни клиент.

Предимствата на модела за партньорите ни са свързани с използването на собствен високо-специализиран екип от специалисти и модерни технически решения за оптимизиране процеса по събиране и постигане на по-високи от средните за пазара резултати както като процент на събираемост, така и като време за събиране.

Съдебно и извънсъдебно събиране

Предлагаме на клиентите ни и двата метода на събиране на задълженията. 

Извънсъдебното събиране се базира на нашия кол център, чийто високо-квалифицирани служители имат ангажимента да намерят подходящата формула да накарат длъжника Ви да започне да погасява задълженията си.

За решаване на казусите с проблемни клиенти, които имат много забавени задължения без никакви погашения или отговарят на специфичен поведенчески модел, предлагаме и съдебно събиране на вземанията. 

Оптималният за клиентите ни модел е възлагане на двете услуги. Тогава, срещу обща такса, ние ще оптимизираме процеса, като използваме възможността за начало на съдебното събиране като стимул за потребителите да започнат погашения, а възможността да го възобновим – като стимул да не спират изпълнението на уговорените вноски.

Нашите специалисти ще преценят как да комуникират с длъжниците Ви оптималния сценарий, според тяхната конкретна кредитна ситуация, размера на задължението им и наличната информация за тях. 

Изкупуване на вземания и факторинг

При изкупуването на вземания ние ще оценим предложен от Вас портфейл с просрочени задължения на Ваши длъжници и ще предложим дисконтиращ коефицент, с който можем да го изкупим. При определянето му, ще вземем впредвид широк набор от фактори, за да постигнем максимално справедлива за страните оценка.

При факторинг ще сключим договор, в който ще Ви предложим процент от събраните във времето суми. Това е гъвкав модел, който споделя риска между страните и позволява да максимизирате Вашия приход от проблемния Ви кредитен портфейл.

Консултантски услуги

Можем да предложим консултантски услуги в следните направления:

  • Създаване на кол център – правила, политики, технологии
  • Подбор, обучение и текуща оценка на служителите от кол центъра
  • Оценка на дейността на операторите
  • Автоматизации на кол центъра за събиране
  • Легални въпроси, свързани с дейността на кол центъра
  • Въпроси, свързани с личните данни на потребителите

Нашата мисия

Нашата мисия е да намираме компромисни за кредиторите и длъжниците решения, които оптимизират общата полезност за двете страни, чрез извънсъдебни споразумителни действия.

Свържете се с нас

Запишете си час за консултация с наш представител.

30-минутна консултация